logo group: com.github.j5ik2o


fresh name packaging artifact id
docker-controller-scala-core jar docker-controller-scala-core_2.13
docker-controller-scala-core jar docker-controller-scala-core_2.12
docker-controller-scala-core jar docker-controller-scala-core_3
docker-controller-scala-scalatest jar docker-controller-scala-scalatest_2.12
docker-controller-scala-scalatest jar docker-controller-scala-scalatest_2.13
docker-controller-scala-scalatest jar docker-controller-scala-scalatest_3
akka-persistence-dynamodb-test jar akka-persistence-dynamodb-test_2.13
akka-persistence-dynamodb-test jar akka-persistence-dynamodb-test_2.12
akka-persistence-dynamodb-test jar akka-persistence-dynamodb-test_2.11
akka-persistence-dynamodb-snapshot jar akka-persistence-dynamodb-snapshot_2.12
akka-persistence-dynamodb-snapshot jar akka-persistence-dynamodb-snapshot_2.13
akka-persistence-dynamodb-base jar akka-persistence-dynamodb-base_2.13
akka-persistence-dynamodb-base jar akka-persistence-dynamodb-base_2.12
docker-controller-scala-flyway jar docker-controller-scala-flyway_2.12
docker-controller-scala-flyway jar docker-controller-scala-flyway_3
docker-controller-scala-flyway jar docker-controller-scala-flyway_2.13
reactive-aws-common-core jar reactive-aws-common-core_2.12
reactive-aws-common-core jar reactive-aws-common-core_2.11
akka-persistence-s3-base jar akka-persistence-s3-base_2.12
akka-persistence-s3-base jar akka-persistence-s3-base_2.13
docker-controller-scala-zookeeper jar docker-controller-scala-zookeeper_2.13
docker-controller-scala-zookeeper jar docker-controller-scala-zookeeper_2.12
akka-persistence-s3-base jar akka-persistence-s3-base_3
reactive-aws-common-akka jar reactive-aws-common-akka_2.11
reactive-aws-common-cats jar reactive-aws-common-cats_2.12
reactive-aws-common-monix jar reactive-aws-common-monix_2.12
reactive-aws-common-test jar reactive-aws-common-test_2.11
reactive-aws-common-test jar reactive-aws-common-test_2.12
reactive-aws-common-akka jar reactive-aws-common-akka_2.12
reactive-aws-common-monix jar reactive-aws-common-monix_2.11
reactive-aws-common-cats jar reactive-aws-common-cats_2.11
akka-persistence-dynamodb-snapshot jar akka-persistence-dynamodb-snapshot_2.11
akka-persistence-dynamodb-base jar akka-persistence-dynamodb-base_2.11
docker-controller-scala-zookeeper jar docker-controller-scala-zookeeper_3
akka-kinesis-kcl jar akka-kinesis-kcl_2.13
akka-kinesis-kcl jar akka-kinesis-kcl_2.12
akka-persistence-dynamodb-journal jar akka-persistence-dynamodb-journal_2.12
akka-persistence-dynamodb-journal jar akka-persistence-dynamodb-journal_2.13
reactive-aws-common-core jar reactive-aws-common-core_2.13
reactive-aws-common-monix jar reactive-aws-common-monix_2.13
reactive-aws-common-test jar reactive-aws-common-test_2.13
reactive-aws-common-akka jar reactive-aws-common-akka_2.13
reactive-aws-common-cats jar reactive-aws-common-cats_2.13
scalatestplus-db jar scalatestplus-db_2.12
chronos-scheduler-scala-core jar chronos-scheduler-scala-core_2.13
reactive-aws-dynamodb-test jar reactive-aws-dynamodb-test_2.12
akka-persistence-s3-snapshot jar akka-persistence-s3-snapshot_2.13
akka-persistence-s3-snapshot jar akka-persistence-s3-snapshot_2.12
reactive-aws-dynamodb-test jar reactive-aws-dynamodb-test_2.11
docker-controller-scala-core jar docker-controller-scala-core_3.0.0-RC2
akka-persistence-s3-snapshot jar akka-persistence-s3-snapshot_3
akka-persistence-dynamodb-journal jar akka-persistence-dynamodb-journal_2.11
scalatestplus-db jar scalatestplus-db_2.11
docker-controller-scala-scalatest jar docker-controller-scala-scalatest_3.0.0-RC2
scala-ddd-base-core jar scala-ddd-base-core_2.12
reactive-aws-kinesis-test jar reactive-aws-kinesis-test_2.11
reactive-aws-kinesis-test jar reactive-aws-kinesis-test_2.12
scala-ddd-base-core jar scala-ddd-base-core_2.11
chronos-parser-scala jar chronos-parser-scala_2.13
reactive-aws-dynamodb-core jar reactive-aws-dynamodb-core_2.12
reactive-redis-core jar reactive-redis-core_2.11
reactive-aws-dynamodb-core jar reactive-aws-dynamodb-core_2.11
reactive-aws-kinesis-core jar reactive-aws-kinesis-core_2.11
reactive-aws-kinesis-core jar reactive-aws-kinesis-core_2.12
reactive-redis-core jar reactive-redis-core_2.12
reactive-aws-dynamodb-test jar reactive-aws-dynamodb-test_2.13
chronos-scheduler-scala-akka-actor jar chronos-scheduler-scala-akka-actor_2.13
reactive-dynamodb-test jar reactive-dynamodb-test_2.11
base64scala jar base64scala_2.12
reactive-aws-s3-core jar reactive-aws-s3-core_2.12
intervals-scala jar intervals-scala_2.13
reactive-aws-s3-core jar reactive-aws-s3-core_2.11
base64scala jar base64scala_2.13
reactive-dynamodb-test jar reactive-dynamodb-test_2.12
reactive-aws-batch-test jar reactive-aws-batch-test_2.12
reactive-aws-elasticbeanstalk-test jar reactive-aws-elasticbeanstalk-test_2.11
reactive-aws-cloudwatchlogs-test jar reactive-aws-cloudwatchlogs-test_2.12
reactive-aws-lambda-test jar reactive-aws-lambda-test_2.11
reactive-aws-batch-test jar reactive-aws-batch-test_2.11
reactive-aws-kms-test jar reactive-aws-kms-test_2.12
reactive-aws-dax-test jar reactive-aws-dax-test_2.11
reactive-aws-ecs-test jar reactive-aws-ecs-test_2.12
reactive-aws-elasticbeanstalk-test jar reactive-aws-elasticbeanstalk-test_2.12
reactive-aws-cloudwatchlogs-test jar reactive-aws-cloudwatchlogs-test_2.11
reactive-aws-sqs-test jar reactive-aws-sqs-test_2.11
reactive-aws-cloudwatch-test jar reactive-aws-cloudwatch-test_2.11
reactive-aws-dax-test jar reactive-aws-dax-test_2.12
reactive-aws-ecs-test jar reactive-aws-ecs-test_2.11
reactive-aws-kms-test jar reactive-aws-kms-test_2.11
reactive-aws-cloudwatch-test jar reactive-aws-cloudwatch-test_2.12
reactive-aws-elasticsearch-test jar reactive-aws-elasticsearch-test_2.12
reactive-aws-appsync-test jar reactive-aws-appsync-test_2.11
reactive-dynamodb-core jar reactive-dynamodb-core_2.11
reactive-aws-cloudformation-test jar reactive-aws-cloudformation-test_2.12
reactive-aws-ec2-test jar reactive-aws-ec2-test_2.11
reactive-aws-lambda-test jar reactive-aws-lambda-test_2.12
reactive-aws-ecr-test jar reactive-aws-ecr-test_2.11
reactive-aws-cloudformation-test jar reactive-aws-cloudformation-test_2.11
reactive-aws-appsync-test jar reactive-aws-appsync-test_2.12
reactive-aws-s3-core jar reactive-aws-s3-core_2.13
reactive-aws-s3-test jar reactive-aws-s3-test_2.12
reactive-aws-ecr-test jar reactive-aws-ecr-test_2.12
reactive-aws-elasticsearch-test jar reactive-aws-elasticsearch-test_2.11
reactive-aws-s3-test jar reactive-aws-s3-test_2.11
reactive-aws-ec2-test jar reactive-aws-ec2-test_2.12
reactive-aws-sqs-test jar reactive-aws-sqs-test_2.12
reactive-aws-eks-test jar reactive-aws-eks-test_2.11
reactive-aws-eks-test jar reactive-aws-eks-test_2.12
reactive-aws-rekognition-test jar reactive-aws-rekognition-test_2.12
reactive-aws-rekognition-test jar reactive-aws-rekognition-test_2.11
base64scala jar base64scala_3
reactive-dynamodb-core jar reactive-dynamodb-core_2.12
reactive-aws-eks-test jar reactive-aws-eks-test_2.13
reactive-aws-lambda-core jar reactive-aws-lambda-core_2.12
reactive-aws-elasticsearch-core jar reactive-aws-elasticsearch-core_2.12
reactive-aws-ecs-core jar reactive-aws-ecs-core_2.11
reactive-aws-cloudwatch-test jar reactive-aws-cloudwatch-test_2.13
reactive-aws-ecr-core jar reactive-aws-ecr-core_2.12
reactive-aws-lambda-core jar reactive-aws-lambda-core_2.11
reactive-aws-sqs-core jar reactive-aws-sqs-core_2.11
reactive-aws-dax-core jar reactive-aws-dax-core_2.12
reactive-aws-sqs-core jar reactive-aws-sqs-core_2.12
reactive-aws-lambda-test jar reactive-aws-lambda-test_2.13
reactive-aws-batch-core jar reactive-aws-batch-core_2.12
reactive-aws-appsync-test jar reactive-aws-appsync-test_2.13
reactive-aws-batch-core jar reactive-aws-batch-core_2.11
reactive-aws-cloudformation-test jar reactive-aws-cloudformation-test_2.13
reactive-aws-cloudformation-core jar reactive-aws-cloudformation-core_2.12
reactive-aws-elasticbeanstalk-core jar reactive-aws-elasticbeanstalk-core_2.12
reactive-aws-ec2-test jar reactive-aws-ec2-test_2.13
reactive-aws-batch-test jar reactive-aws-batch-test_2.13
reactive-aws-cloudwatchlogs-core jar reactive-aws-cloudwatchlogs-core_2.12
reactive-aws-cloudformation-core jar reactive-aws-cloudformation-core_2.11
reactive-aws-appsync-core jar reactive-aws-appsync-core_2.12
reactive-aws-kms-core jar reactive-aws-kms-core_2.11
reactive-aws-kms-test jar reactive-aws-kms-test_2.13
reactive-aws-ecs-test jar reactive-aws-ecs-test_2.13
reactive-aws-ecr-core jar reactive-aws-ecr-core_2.11
reactive-aws-elasticbeanstalk-core jar reactive-aws-elasticbeanstalk-core_2.11
reactive-aws-cloudwatchlogs-core jar reactive-aws-cloudwatchlogs-core_2.11
reactive-aws-dax-core jar reactive-aws-dax-core_2.11
reactive-aws-s3-test jar reactive-aws-s3-test_2.13
reactive-aws-ecr-test jar reactive-aws-ecr-test_2.13
reactive-aws-cloudwatchlogs-test jar reactive-aws-cloudwatchlogs-test_2.13
reactive-aws-rekognition-test jar reactive-aws-rekognition-test_2.13
reactive-aws-ec2-core jar reactive-aws-ec2-core_2.11
reactive-aws-ecs-core jar reactive-aws-ecs-core_2.12
reactive-aws-sqs-test jar reactive-aws-sqs-test_2.13
reactive-aws-cloudwatch-core jar reactive-aws-cloudwatch-core_2.12
reactive-aws-cloudwatch-core jar reactive-aws-cloudwatch-core_2.11
reactive-aws-elasticsearch-test jar reactive-aws-elasticsearch-test_2.13
reactive-aws-ec2-core jar reactive-aws-ec2-core_2.12
reactive-aws-dax-test jar reactive-aws-dax-test_2.13
reactive-aws-appsync-core jar reactive-aws-appsync-core_2.11
reactive-aws-elasticbeanstalk-test jar reactive-aws-elasticbeanstalk-test_2.13
reactive-aws-kms-core jar reactive-aws-kms-core_2.12
reactive-aws-elasticsearch-core jar reactive-aws-elasticsearch-core_2.11
reactive-aws-dynamodb-monix jar reactive-aws-dynamodb-monix_2.12
reactive-aws-eks-core jar reactive-aws-eks-core_2.12
reactive-aws-eks-core jar reactive-aws-eks-core_2.11
reactive-aws-dynamodb-monix jar reactive-aws-dynamodb-monix_2.11
reactive-aws-dynamodb-akka jar reactive-aws-dynamodb-akka_2.12
reactive-aws-dynamodb-akka jar reactive-aws-dynamodb-akka_2.11
base64scala jar base64scala_2.11
reactive-aws-rekognition-core jar reactive-aws-rekognition-core_2.12
akka-persistence-s3-base jar akka-persistence-s3-base_2.11
reactive-aws-rekognition-core jar reactive-aws-rekognition-core_2.11
reactive-aws-cloudwatchlogs-core jar reactive-aws-cloudwatchlogs-core_2.13
reactive-aws-lambda-core jar reactive-aws-lambda-core_2.13
reactive-aws-kms-core jar reactive-aws-kms-core_2.13
reactive-memcached-core jar reactive-memcached-core_2.12
reactive-memcached-core jar reactive-memcached-core_2.11
reactive-aws-eks-core jar reactive-aws-eks-core_2.13
reactive-aws-elasticbeanstalk-core jar reactive-aws-elasticbeanstalk-core_2.13
reactive-aws-batch-core jar reactive-aws-batch-core_2.13
reactive-aws-sqs-core jar reactive-aws-sqs-core_2.13
reactive-aws-ec2-core jar reactive-aws-ec2-core_2.13
reactive-aws-dynamodb-core jar reactive-aws-dynamodb-core_2.13
reactive-aws-ecr-core jar reactive-aws-ecr-core_2.13
reactive-aws-cloudformation-core jar reactive-aws-cloudformation-core_2.13
reactive-aws-kinesis-core jar reactive-aws-kinesis-core_2.13
reactive-aws-rekognition-core jar reactive-aws-rekognition-core_2.13
reactive-aws-ecs-core jar reactive-aws-ecs-core_2.13
reactive-aws-appsync-core jar reactive-aws-appsync-core_2.13
reactive-aws-elasticsearch-core jar reactive-aws-elasticsearch-core_2.13
reactive-aws-cloudwatch-core jar reactive-aws-cloudwatch-core_2.13
reactive-aws-kinesis-test jar reactive-aws-kinesis-test_2.13
reactive-aws-dax-core jar reactive-aws-dax-core_2.13
reactive-aws-dynamodb-akka jar reactive-aws-dynamodb-akka_2.13
reactive-aws-dynamodb-monix jar reactive-aws-dynamodb-monix_2.13
reactive-dynamodb-v2 jar reactive-dynamodb-v2_2.11
reactive-redis-test jar reactive-redis-test_2.11
reactive-redis-test jar reactive-redis-test_2.12
docker-controller-scala-zookeeper jar docker-controller-scala-zookeeper_3.0.0-RC2
reactive-aws-kinesis-v2 jar reactive-aws-kinesis-v2_2.11
reactive-dynamodb-v2 jar reactive-dynamodb-v2_2.12
reactive-aws-dynamodb-v2 jar reactive-aws-dynamodb-v2_2.11
reactive-aws-kinesis-v2 jar reactive-aws-kinesis-v2_2.12
reactive-aws-dynamodb-v2 jar reactive-aws-dynamodb-v2_2.12
akka-persistence-s3-snapshot jar akka-persistence-s3-snapshot_2.11
reactive-dynamodb-monix jar reactive-dynamodb-monix_2.11
reactive-dynamodb-akka jar reactive-dynamodb-akka_2.11
reactive-redis-pool-scala jar reactive-redis-pool-scala_2.11
reactive-aws-kinesis-monix jar reactive-aws-kinesis-monix_2.11
reactive-redis-pool-stormpot jar reactive-redis-pool-stormpot_2.11
akka-backoff-supervisor-enhancement jar akka-backoff-supervisor-enhancement_2.11
sw4jj jar sw4jj_2.11
reactive-redis-pool-commons jar reactive-redis-pool-commons_2.11
reactive-dynamodb-akka jar reactive-dynamodb-akka_2.12
reactive-aws-kinesis-monix jar reactive-aws-kinesis-monix_2.12
reactive-aws-kinesis-akka jar reactive-aws-kinesis-akka_2.11
reactive-kinesis-test jar reactive-kinesis-test_2.11
reactive-kinesis-test jar reactive-kinesis-test_2.12
reactive-aws-kinesis-akka jar reactive-aws-kinesis-akka_2.12
reactive-redis-pool-fop jar reactive-redis-pool-fop_2.11
reactive-dynamodb-monix jar reactive-dynamodb-monix_2.12
akka-backoff-supervisor-enhancement jar akka-backoff-supervisor-enhancement_2.12
reactive-redis-pool-stormpot jar reactive-redis-pool-stormpot_2.12
reactive-redis-pool-commons jar reactive-redis-pool-commons_2.12
reactive-redis-pool-scala jar reactive-redis-pool-scala_2.12
reactive-redis-pool-fop jar reactive-redis-pool-fop_2.12
scala-ddd-base-skinny jar scala-ddd-base-skinny_2.12
reactive-kinesis-core jar reactive-kinesis-core_2.11
scala-ddd-base-slick jar scala-ddd-base-slick_2.12
reactive-kinesis-core jar reactive-kinesis-core_2.12
reactive-memcached-test jar reactive-memcached-test_2.11
reactive-memcached-test jar reactive-memcached-test_2.12
sw4jj jar sw4jj_2.13
scala-product-advertising-api-model jar scala-product-advertising-api-model_2.11
reactive-dynamodb-v2-monix jar reactive-dynamodb-v2-monix_2.11
reactive-dynamodb-v2-monix jar reactive-dynamodb-v2-monix_2.12
reactive-aws-dynamodb-v2-monix jar reactive-aws-dynamodb-v2-monix_2.12
reactive-aws-dynamodb-v2-monix jar reactive-aws-dynamodb-v2-monix_2.11
reactive-aws-dynamodb-v2-akka jar reactive-aws-dynamodb-v2-akka_2.11
scala-ddd-base-redis jar scala-ddd-base-redis_2.12
reactive-kinesis-v2 jar reactive-kinesis-v2_2.12
reactive-aws-dynamodb-v2-akka jar reactive-aws-dynamodb-v2-akka_2.12
reactive-kinesis-v2 jar reactive-kinesis-v2_2.11
reactive-kinesis-monix jar reactive-kinesis-monix_2.12
reactive-kinesis-akka jar reactive-kinesis-akka_2.11
reactive-kinesis-monix jar reactive-kinesis-monix_2.11
pay-jp-scala jar pay-jp-scala_2.12
reactive-kinesis-akka jar reactive-kinesis-akka_2.12
reactive-aws-dynamodb-project jar reactive-aws-dynamodb-project_2.11
reactive-aws-cloudwatchlogs-monix jar reactive-aws-cloudwatchlogs-monix_2.13
reactive-aws-dax-project jar reactive-aws-dax-project_2.11
reactive-memcached-pool-fop jar reactive-memcached-pool-fop_2.11
reactive-aws-ecs-project jar reactive-aws-ecs-project_2.11
base64scala-project jar base64scala-project_2.13
reactive-aws-cloudwatchlogs-monix jar reactive-aws-cloudwatchlogs-monix_2.11
scala-ddd-base-memory jar scala-ddd-base-memory_2.11
docker-controller-scala-postgresql jar docker-controller-scala-postgresql_2.12
reactive-aws-kms-akka jar reactive-aws-kms-akka_2.12
sub2 jar sub2_2.12
docker-controller-scala-elasticsearch jar docker-controller-scala-elasticsearch_3.0.0-RC2
docker-controller-scala-minio jar docker-controller-scala-minio_2.12
reactive-aws-ec2-akka jar reactive-aws-ec2-akka_2.12
chronos-scheduler-scala jar chronos-scheduler-scala_2.13
reactive-aws-elasticsearch-akka jar reactive-aws-elasticsearch-akka_2.12
reactive-aws-elasticbeanstalk-project jar reactive-aws-elasticbeanstalk-project_2.12
reactive-aws-cloudformation-project jar reactive-aws-cloudformation-project_2.12
grpc-gateway-generator jar grpc-gateway-generator_2.12
reactive-kinesis-project jar reactive-kinesis-project_2.12
reactive-aws-cloudformation-cats jar reactive-aws-cloudformation-cats_2.12
akka-persistence-dynamodb jar akka-persistence-dynamodb_2.13
reactive-aws-elasticsearch-akka jar reactive-aws-elasticsearch-akka_2.13
rakuten-api-project jar rakuten-api-project_2.12
reactive-aws-dynamodb-cats jar reactive-aws-dynamodb-cats_2.13
base64scala-example jar base64scala-example_2.13
reactive-aws-kinesis-v2-akka jar reactive-aws-kinesis-v2-akka_2.12
reactive-aws-ec2-monix jar reactive-aws-ec2-monix_2.11
reactive-aws-appsync-akka jar reactive-aws-appsync-akka_2.11
reactive-aws-appsync-cats jar reactive-aws-appsync-cats_2.13
reactive-aws-cloudformation-project jar reactive-aws-cloudformation-project_2.11
reactive-aws-batch-cats jar reactive-aws-batch-cats_2.11
reactive-aws-dax-akka jar reactive-aws-dax-akka_2.12
reactive-aws-ecs-cats jar reactive-aws-ecs-cats_2.11
akka-persistence-s3 jar akka-persistence-s3_2.12
reactive-aws-s3-akka jar reactive-aws-s3-akka_2.11
sw4jj jar sw4jj_2.12
reactive-aws-rekognition-monix jar reactive-aws-rekognition-monix_2.11
reactive-aws-lambda-cats jar reactive-aws-lambda-cats_2.13
reactive-aws-kms-monix jar reactive-aws-kms-monix_2.13
reactive-aws-ecs-akka jar reactive-aws-ecs-akka_2.11
reactive-aws-eks-cats jar reactive-aws-eks-cats_2.11
reactive-aws-batch-monix jar reactive-aws-batch-monix_2.13
reactive-aws-dynamodb-cats jar reactive-aws-dynamodb-cats_2.11
reactive-aws-ec2-monix jar reactive-aws-ec2-monix_2.13
reactive-aws-cloudwatchlogs-project jar reactive-aws-cloudwatchlogs-project_2.13
akka-persistence-kafka jar akka-persistence-kafka_2.12
reactive-aws-ecr-cats jar reactive-aws-ecr-cats_2.13
reactive-aws-cloudformation-akka jar reactive-aws-cloudformation-akka_2.12
reactive-aws-ecr-akka jar reactive-aws-ecr-akka_2.13
base64scala-project jar base64scala-project_2.11
grpc-gateway-runtime jar grpc-gateway-runtime_2.13
reactive-aws-ecr-project jar reactive-aws-ecr-project_2.13
reactive-aws-appsync-monix jar reactive-aws-appsync-monix_2.11
reactive-aws-elasticbeanstalk-monix jar reactive-aws-elasticbeanstalk-monix_2.13
reactive-dynamodb-project jar reactive-dynamodb-project_2.11
reactive-memcached-pool-scala jar reactive-memcached-pool-scala_2.12
reactive-aws-kinesis-project jar reactive-aws-kinesis-project_2.11
reactive-aws-appsync-monix jar reactive-aws-appsync-monix_2.13
reactive-aws-rekognition-akka jar reactive-aws-rekognition-akka_2.13
reactive-aws-clients-project jar reactive-aws-clients-project_2.11
docker-controller-scala-localstack jar docker-controller-scala-localstack_3.0.0-RC2
akka-persistence-dynamodb-kafka-write-adaptor jar akka-persistence-dynamodb-kafka-write-adaptor_2.13
reactive-aws-rekognition-cats jar reactive-aws-rekognition-cats_2.12
akka-persistence-s3-journal jar akka-persistence-s3-journal_2.11
reactive-memcached-pool-fop jar reactive-memcached-pool-fop_2.12
reactive-aws-batch-akka jar reactive-aws-batch-akka_2.11
reactive-aws-rekognition-project jar reactive-aws-rekognition-project_2.13
reactive-aws-ecr-monix jar reactive-aws-ecr-monix_2.11
reactive-redis-project jar reactive-redis-project_2.11
reactive-aws-ecs-monix jar reactive-aws-ecs-monix_2.11
intervals-scala jar intervals-scala_3
akka-persistence-kafka-awesome jar akka-persistence-kafka-awesome_2.13
sw4jj jar sw4jj_2.10
reactive-aws-s3-cats jar reactive-aws-s3-cats_2.11
reactive-dynamodb-cats jar reactive-dynamodb-cats_2.11
reactive-aws-kinesis-v1 jar reactive-aws-kinesis-v1_2.12
reactive-aws-cloudwatchlogs-akka jar reactive-aws-cloudwatchlogs-akka_2.12
reactive-aws-kms-cats jar reactive-aws-kms-cats_2.12
reactive-aws-ec2-project jar reactive-aws-ec2-project_2.11
reactive-aws-elasticsearch-monix jar reactive-aws-elasticsearch-monix_2.12
reactive-aws-s3-akka jar reactive-aws-s3-akka_2.12
reactive-aws-elasticsearch-monix jar reactive-aws-elasticsearch-monix_2.13
reactive-aws-lambda-cats jar reactive-aws-lambda-cats_2.12
akka-kinesis-kcl-dynamodb-streams jar akka-kinesis-kcl-dynamodb-streams_2.13
reactive-aws-batch-project jar reactive-aws-batch-project_2.11
reactive-aws-batch-akka jar reactive-aws-batch-akka_2.13
akka-persistence-s3 jar akka-persistence-s3_2.11
reactive-aws-ecs-akka jar reactive-aws-ecs-akka_2.13
akka-kinesis-kpl jar akka-kinesis-kpl_2.12
reactive-aws-batch-project jar reactive-aws-batch-project_2.12
reactive-aws-ecs-akka jar reactive-aws-ecs-akka_2.12
reactive-aws-rekognition-monix jar reactive-aws-rekognition-monix_2.13
reactive-aws-ecs-cats jar reactive-aws-ecs-cats_2.12
reactive-aws-kinesis-cats jar reactive-aws-kinesis-cats_2.11
reactive-dynamodb-v2-akka jar reactive-dynamodb-v2-akka_2.12
reactive-aws-elasticbeanstalk-akka jar reactive-aws-elasticbeanstalk-akka_2.13
reactive-memcached-pool-scala jar reactive-memcached-pool-scala_2.11
reactive-aws-dax-monix jar reactive-aws-dax-monix_2.13
scala-rakuten-item-search-api jar scala-rakuten-item-search-api_2.12
reactive-aws-ecs-cats jar reactive-aws-ecs-cats_2.13
reactive-aws-eks-monix jar reactive-aws-eks-monix_2.11
reactive-aws-cloudwatch-monix jar reactive-aws-cloudwatch-monix_2.12
reactive-aws-cloudwatch-cats jar reactive-aws-cloudwatch-cats_2.13
reactive-aws-rekognition-cats jar reactive-aws-rekognition-cats_2.11
reactive-aws-cloudformation-cats jar reactive-aws-cloudformation-cats_2.13
scala-rakuten-item-search-api jar scala-rakuten-item-search-api_2.11
reactive-aws-kms-project jar reactive-aws-kms-project_2.12
reactive-aws-cloudwatch-monix jar reactive-aws-cloudwatch-monix_2.11
scala-ddd-base-redis jar scala-ddd-base-redis_2.11
docker-controller-scala-minio jar docker-controller-scala-minio_3.0.0-RC2
reactive-kinesis-v2-akka jar reactive-kinesis-v2-akka_2.12
reactive-aws-sqs-cats jar reactive-aws-sqs-cats_2.11
reactive-aws-cloudwatch-akka jar reactive-aws-cloudwatch-akka_2.13
reactive-kinesis-v2-monix jar reactive-kinesis-v2-monix_2.11
reactive-aws-elasticsearch-project jar reactive-aws-elasticsearch-project_2.12
reactive-aws-kms-cats jar reactive-aws-kms-cats_2.11
grpc-gateway-runtime jar grpc-gateway-runtime_2.12
scala-ddd-base-project jar scala-ddd-base-project_2.11
reactive-aws-eks-cats jar reactive-aws-eks-cats_2.12
pay-jp-scala-example jar pay-jp-scala-example_2.12
akka-persistence-dynamodb-kafka-write-adaptor jar akka-persistence-dynamodb-kafka-write-adaptor_2.12
reactive-aws-client-project jar reactive-aws-client-project_2.13
reactive-aws-ec2-cats jar reactive-aws-ec2-cats_2.12
reactive-aws-appsync-project jar reactive-aws-appsync-project_2.12
reactive-aws-rekognition-akka jar reactive-aws-rekognition-akka_2.11
scala-ddd-base-slick jar scala-ddd-base-slick_2.11
reactive-aws-lambda-akka jar reactive-aws-lambda-akka_2.11
reactive-aws-lambda-project jar reactive-aws-lambda-project_2.13
reactive-aws-dax-akka jar reactive-aws-dax-akka_2.11
reactive-aws-rekognition-project jar reactive-aws-rekognition-project_2.11
scalatestplus-db jar scalatestplus-db_2.13
reactive-aws-sqs-akka jar reactive-aws-sqs-akka_2.11
reactive-dynamodb-v1 jar reactive-dynamodb-v1_2.11
reactive-aws-appsync-project jar reactive-aws-appsync-project_2.11
reactive-aws-cloudwatch-project jar reactive-aws-cloudwatch-project_2.13
docker-controller-scala-elasticsearch jar docker-controller-scala-elasticsearch_2.12
reactive-aws-cloudwatch-cats jar reactive-aws-cloudwatch-cats_2.12
reactive-dynamodb-for-v1 jar reactive-dynamodb-for-v1_2.11
docker-controller-scala-postgresql jar docker-controller-scala-postgresql_2.13
docker-controller-scala-mysql jar docker-controller-scala-mysql_3
reactive-aws-ecr-monix jar reactive-aws-ecr-monix_2.13
reactive-memcached-pool-commons jar reactive-memcached-pool-commons_2.12
reactive-aws-dax-monix jar reactive-aws-dax-monix_2.12
reactive-aws-elasticsearch-akka jar reactive-aws-elasticsearch-akka_2.11
reactive-kinesis-v2-monix jar reactive-kinesis-v2-monix_2.12
reactive-aws-batch-cats jar reactive-aws-batch-cats_2.12
scala-ddd-base-dynamodb jar scala-ddd-base-dynamodb_2.12
reactive-aws-kms-monix jar reactive-aws-kms-monix_2.11
scala-ddd-base-example jar scala-ddd-base-example_2.12
reactive-aws-sqs-cats jar reactive-aws-sqs-cats_2.12
reactive-aws-ec2-project jar reactive-aws-ec2-project_2.13
reactive-aws-elasticsearch-cats jar reactive-aws-elasticsearch-cats_2.11
docker-controller-scala-kafka jar docker-controller-scala-kafka_3.0.0-RC2
reactive-aws-appsync-akka jar reactive-aws-appsync-akka_2.13
reactive-aws-appsync-akka jar reactive-aws-appsync-akka_2.12
base64scala-project jar base64scala-project_2.12
base64scala-root jar base64scala-root_3
reactive-aws-eks-akka jar reactive-aws-eks-akka_2.12
akka-persistence-dynamodb jar akka-persistence-dynamodb_2.12
reactive-aws-dax-akka jar reactive-aws-dax-akka_2.13
reactive-aws-kinesis-v2-akka jar reactive-aws-kinesis-v2-akka_2.11
reactive-aws-cloudwatch-project jar reactive-aws-cloudwatch-project_2.12
reactive-aws-kms-monix jar reactive-aws-kms-monix_2.12
akka-persistence-s3-journal jar akka-persistence-s3-journal_3
reactive-aws-cloudwatch-cats jar reactive-aws-cloudwatch-cats_2.11
reactive-aws-eks-cats jar reactive-aws-eks-cats_2.13
reactive-aws-common-project jar reactive-aws-common-project_2.13
reactive-aws-dax-project jar reactive-aws-dax-project_2.13
reactive-aws-rekognition-project jar reactive-aws-rekognition-project_2.12
akka-persistence-dynamodb-query jar akka-persistence-dynamodb-query_2.11
reactive-aws-ecr-akka jar reactive-aws-ecr-akka_2.12
reactive-aws-sqs-monix jar reactive-aws-sqs-monix_2.13
reactive-aws-dax-cats jar reactive-aws-dax-cats_2.13
reactive-aws-cloudwatchlogs-cats jar reactive-aws-cloudwatchlogs-cats_2.13
reactive-aws-ec2-akka jar reactive-aws-ec2-akka_2.11
reactive-memcached-project jar reactive-memcached-project_2.12
reactive-aws-elasticsearch-cats jar reactive-aws-elasticsearch-cats_2.13
docker-controller-scala-mysql jar docker-controller-scala-mysql_3.0.0-RC2
base64scala-example jar base64scala-example_3
reactive-kinesis-cats jar reactive-kinesis-cats_2.12
reactive-aws-ecr-project jar reactive-aws-ecr-project_2.11
akka-persistence-dynamodb-kafka-write-adaptor jar akka-persistence-dynamodb-kafka-write-adaptor_2.11
reactive-dynamodb-project jar reactive-dynamodb-project_2.12
reactive-aws-dax-cats jar reactive-aws-dax-cats_2.11
reactive-aws-rekognition-cats jar reactive-aws-rekognition-cats_2.13
reactive-aws-sqs-cats jar reactive-aws-sqs-cats_2.13
reactive-aws-lambda-monix jar reactive-aws-lambda-monix_2.11
reactive-aws-lambda-project jar reactive-aws-lambda-project_2.12
akka-persistence-s3-journal jar akka-persistence-s3-journal_2.12
reactive-aws-cloudwatchlogs-akka jar reactive-aws-cloudwatchlogs-akka_2.11
reactive-aws-s3-project jar reactive-aws-s3-project_2.11
reactive-aws-client-project jar reactive-aws-client-project_2.12
akka-persistence-s3-root jar akka-persistence-s3-root_2.12
reactive-aws-sqs-project jar reactive-aws-sqs-project_2.13
docker-controller-scala-kafka jar docker-controller-scala-kafka_2.13
akka-persistence-dynamodb jar akka-persistence-dynamodb_2.11
reactive-aws-ec2-monix jar reactive-aws-ec2-monix_2.12
reactive-aws-ecr-monix jar reactive-aws-ecr-monix_2.12
reactive-aws-dax-cats jar reactive-aws-dax-cats_2.12
reactive-kinesis-v1 jar reactive-kinesis-v1_2.11
reactive-aws-dynamodb-project jar reactive-aws-dynamodb-project_2.12
reactive-aws-rekognition-akka jar reactive-aws-rekognition-akka_2.12
reactive-aws-ecs-project jar reactive-aws-ecs-project_2.12
reactive-aws-dynamodb-cats jar reactive-aws-dynamodb-cats_2.12
reactive-kinesis-v1 jar reactive-kinesis-v1_2.12
reactive-aws-clients-project jar reactive-aws-clients-project_2.12
reactive-aws-ec2-cats jar reactive-aws-ec2-cats_2.13
reactive-aws-kinesis-v2-monix jar reactive-aws-kinesis-v2-monix_2.12
reactive-aws-clients-project jar reactive-aws-clients-project_2.13
reactive-aws-kinesis-v2-monix jar reactive-aws-kinesis-v2-monix_2.11
reactive-aws-sqs-monix jar reactive-aws-sqs-monix_2.12
reactive-aws-cloudwatchlogs-cats jar reactive-aws-cloudwatchlogs-cats_2.11
reactive-aws-elasticbeanstalk-monix jar reactive-aws-elasticbeanstalk-monix_2.12
reactive-aws-lambda-akka jar reactive-aws-lambda-akka_2.13
reactive-aws-ecs-monix jar reactive-aws-ecs-monix_2.13
uri-scala jar uri-scala_2.13
reactive-redis-benchmark jar reactive-redis-benchmark_2.11
base64scala-root jar base64scala-root_2.12
docker-controller-scala-redis jar docker-controller-scala-redis_2.13
reactive-aws-elasticsearch-project jar reactive-aws-elasticsearch-project_2.13
reactive-aws-elasticsearch-cats jar reactive-aws-elasticsearch-cats_2.12
pay-jp-scala-project jar pay-jp-scala-project_2.12
reactive-aws-elasticbeanstalk-monix jar reactive-aws-elasticbeanstalk-monix_2.11
reactive-aws-eks-monix jar reactive-aws-eks-monix_2.12
scala-ddd-base-skinny jar scala-ddd-base-skinny_2.11
reactive-aws-sqs-akka jar reactive-aws-sqs-akka_2.12
base64scala-example jar base64scala-example_2.11
reactive-memcached-project jar reactive-memcached-project_2.11
scala-ddd-base-memcached jar scala-ddd-base-memcached_2.12
reactive-aws-lambda-akka jar reactive-aws-lambda-akka_2.12
chronos-scheduler-scala-root jar chronos-scheduler-scala-root_2.13
reactive-aws-appsync-monix jar reactive-aws-appsync-monix_2.12
reactive-aws-batch-monix jar reactive-aws-batch-monix_2.11
reactive-aws-kinesis-monix jar reactive-aws-kinesis-monix_2.13
reactive-aws-elasticbeanstalk-project jar reactive-aws-elasticbeanstalk-project_2.11
reactive-aws-s3-monix jar reactive-aws-s3-monix_2.12
reactive-aws-cloudwatchlogs-akka jar reactive-aws-cloudwatchlogs-akka_2.13
rakuten-item-search-api jar rakuten-item-search-api_2.11
reactive-aws-cloudwatch-monix jar reactive-aws-cloudwatch-monix_2.13
akka-persistence-s3-root jar akka-persistence-s3-root_3
reactive-aws-elasticbeanstalk-project jar reactive-aws-elasticbeanstalk-project_2.13
reactive-aws-appsync-cats jar reactive-aws-appsync-cats_2.12
reactive-aws-ecs-project jar reactive-aws-ecs-project_2.13
reactive-aws-elasticbeanstalk-cats jar reactive-aws-elasticbeanstalk-cats_2.13
reactive-aws-rekognition-monix jar reactive-aws-rekognition-monix_2.12
reactive-aws-dynamodb-v1 jar reactive-aws-dynamodb-v1_2.12
reactive-aws-cloudformation-project jar reactive-aws-cloudformation-project_2.13
reactive-aws-cloudwatchlogs-project jar reactive-aws-cloudwatchlogs-project_2.11
docker-controller-scala-elasticsearch jar docker-controller-scala-elasticsearch_2.13
reactive-aws-ec2-project jar reactive-aws-ec2-project_2.12
docker-controller-scala-kafka jar docker-controller-scala-kafka_2.12
rakuten-api-project jar rakuten-api-project_2.11
reactive-aws-s3-monix jar reactive-aws-s3-monix_2.13
docker-controller-scala-dynamodb-local jar docker-controller-scala-dynamodb-local_2.13
reactive-aws-cloudformation-akka jar reactive-aws-cloudformation-akka_2.11
intervals-scala jar intervals-scala_2.12
reactive-memcached-pool-stormpot jar reactive-memcached-pool-stormpot_2.11
reactive-aws-lambda-monix jar reactive-aws-lambda-monix_2.12
docker-controller-scala-dynamodb-local jar docker-controller-scala-dynamodb-local_3.0.0-RC2
docker-controller-scala-root jar docker-controller-scala-root_2.13
reactive-aws-batch-monix jar reactive-aws-batch-monix_2.12
reactive-dynamodb-cats jar reactive-dynamodb-cats_2.12
reactive-aws-ecs-monix jar reactive-aws-ecs-monix_2.12
akka-persistence-s3 jar akka-persistence-s3_2.13
reactive-aws-kms-akka jar reactive-aws-kms-akka_2.13
reactive-memcached-pool-commons jar reactive-memcached-pool-commons_2.11
docker-controller-scala-minio jar docker-controller-scala-minio_3
reactive-aws-ecr-akka jar reactive-aws-ecr-akka_2.11
akka-persistence-s3-root jar akka-persistence-s3-root_2.13
reactive-aws-batch-project jar reactive-aws-batch-project_2.13
scala-ddd-base-memcached jar scala-ddd-base-memcached_2.11
reactive-aws-eks-project jar reactive-aws-eks-project_2.13
reactive-aws-elasticsearch-monix jar reactive-aws-elasticsearch-monix_2.11
reactive-aws-s3-akka jar reactive-aws-s3-akka_2.13
reactive-memcached-pool-stormpot jar reactive-memcached-pool-stormpot_2.12
reactive-aws-common-project jar reactive-aws-common-project_2.11
scala-ddd-base-memory jar scala-ddd-base-memory_2.12
reactive-aws-sqs-project jar reactive-aws-sqs-project_2.12
reactive-aws-dynamodb-project jar reactive-aws-dynamodb-project_2.13
reactive-kinesis-project jar reactive-kinesis-project_2.11
reactive-aws-kinesis-v1 jar reactive-aws-kinesis-v1_2.11
reactive-aws-eks-akka jar reactive-aws-eks-akka_2.13
reactive-aws-kms-project jar reactive-aws-kms-project_2.13
reactive-aws-lambda-monix jar reactive-aws-lambda-monix_2.13
reactive-aws-s3-cats jar reactive-aws-s3-cats_2.12
reactive-aws-cloudformation-akka jar reactive-aws-cloudformation-akka_2.13
akka-kinesis-root jar akka-kinesis-root_2.12
scala-ddd-base-dynamodb jar scala-ddd-base-dynamodb_2.11
docker-controller-scala-root jar docker-controller-scala-root_3.0.0-RC2
reactive-aws-cloudwatchlogs-project jar reactive-aws-cloudwatchlogs-project_2.12
reactive-aws-kinesis-project jar reactive-aws-kinesis-project_2.12
reactive-aws-dax-monix jar reactive-aws-dax-monix_2.11
reactive-aws-kinesis-cats jar reactive-aws-kinesis-cats_2.12
base64scala-example jar base64scala-example_2.12
reactive-dynamodb-v2-akka jar reactive-dynamodb-v2-akka_2.11
sub1 jar sub1_2.12
reactive-aws-eks-project jar reactive-aws-eks-project_2.11
scala-product-advertising-api-project jar scala-product-advertising-api-project_2.11
chronos-scheduler-scala-example jar chronos-scheduler-scala-example_2.13
akka-persistence-dynamodb-query jar akka-persistence-dynamodb-query_2.13
reactive-dynamodb-v1 jar reactive-dynamodb-v1_2.12
docker-controller-scala-root jar docker-controller-scala-root_3
docker-controller-scala-mysql jar docker-controller-scala-mysql_2.13
docker-controller-scala-memcached jar docker-controller-scala-memcached_3
docker-controller-scala-memcached jar docker-controller-scala-memcached_2.12
docker-controller-scala-elasticmq jar docker-controller-scala-elasticmq_2.12
scala-product-advertising-api-core jar scala-product-advertising-api-core_2.11
reactive-aws-elasticbeanstalk-cats jar reactive-aws-elasticbeanstalk-cats_2.11
reactive-aws-appsync-project jar reactive-aws-appsync-project_2.13
reactive-aws-s3-project jar reactive-aws-s3-project_2.12
reactive-aws-cloudformation-monix jar reactive-aws-cloudformation-monix_2.12
akka-persistence-kafka jar akka-persistence-kafka_2.11
reactive-aws-cloudwatch-akka jar reactive-aws-cloudwatch-akka_2.12
rakuten-item-search-api jar rakuten-item-search-api_2.12
reactive-aws-s3-monix jar reactive-aws-s3-monix_2.11
base64scala-root jar base64scala-root_2.11
reactive-aws-lambda-cats jar reactive-aws-lambda-cats_2.11
reactive-aws-s3-project jar reactive-aws-s3-project_2.13
chronos-paser-scala jar chronos-paser-scala_2.13
reactive-aws-kms-project jar reactive-aws-kms-project_2.11
reactive-aws-common-project jar reactive-aws-common-project_2.12
reactive-aws-ecr-cats jar reactive-aws-ecr-cats_2.11
reactive-aws-batch-cats jar reactive-aws-batch-cats_2.13
reactive-aws-kms-akka jar reactive-aws-kms-akka_2.11
reactive-aws-kms-cats jar reactive-aws-kms-cats_2.13
docker-controller-scala-postgresql jar docker-controller-scala-postgresql_3
docker-controller-scala-minio jar docker-controller-scala-minio_2.13
docker-controller-scala-root jar docker-controller-scala-root_2.12
reactive-aws-appsync-cats jar reactive-aws-appsync-cats_2.11
reactive-aws-kinesis-akka jar reactive-aws-kinesis-akka_2.13
reactive-kinesis-cats jar reactive-kinesis-cats_2.11
reactive-aws-sqs-project jar reactive-aws-sqs-project_2.11
docker-controller-scala-elasticsearch jar docker-controller-scala-elasticsearch_3
reactive-aws-lambda-project jar reactive-aws-lambda-project_2.11
reactive-aws-cloudwatchlogs-monix jar reactive-aws-cloudwatchlogs-monix_2.12
reactive-aws-cloudformation-cats jar reactive-aws-cloudformation-cats_2.11
reactive-aws-sqs-akka jar reactive-aws-sqs-akka_2.13
reactive-aws-cloudformation-monix jar reactive-aws-cloudformation-monix_2.13
scala-ddd-base-project jar scala-ddd-base-project_2.12
reactive-aws-cloudwatch-project jar reactive-aws-cloudwatch-project_2.11
reactive-aws-cloudwatch-akka jar reactive-aws-cloudwatch-akka_2.11
reactive-aws-batch-akka jar reactive-aws-batch-akka_2.12
reactive-redis-benchmark jar reactive-redis-benchmark_2.12
reactive-aws-dynamodb-v1 jar reactive-aws-dynamodb-v1_2.11
reactive-aws-elasticsearch-project jar reactive-aws-elasticsearch-project_2.11
reactive-aws-cloudwatchlogs-cats jar reactive-aws-cloudwatchlogs-cats_2.12
reactive-aws-elasticbeanstalk-akka jar reactive-aws-elasticbeanstalk-akka_2.11
docker-controller-scala-dynamodb-local jar docker-controller-scala-dynamodb-local_2.12
grpc-gateway-root jar grpc-gateway-root_2.12
reactive-aws-s3-cats jar reactive-aws-s3-cats_2.13
reactive-aws-ecr-cats jar reactive-aws-ecr-cats_2.12
akka-persistence-kafka-awesome jar akka-persistence-kafka-awesome_2.12
reactive-aws-kinesis-cats jar reactive-aws-kinesis-cats_2.13
reactive-aws-eks-monix jar reactive-aws-eks-monix_2.13
reactive-aws-ec2-akka jar reactive-aws-ec2-akka_2.13
akka-persistence-s3-journal jar akka-persistence-s3-journal_2.13
akka-kinesis-root jar akka-kinesis-root_2.13
akka-kinesis-kpl jar akka-kinesis-kpl_2.13
akka-kinesis-kcl-dynamodb-streams jar akka-kinesis-kcl-dynamodb-streams_2.12
docker-controller-scala-redis jar docker-controller-scala-redis_3
docker-controller-scala-redis jar docker-controller-scala-redis_2.12
docker-controller-scala-memcached jar docker-controller-scala-memcached_2.13
docker-controller-scala-kafka jar docker-controller-scala-kafka_3
docker-controller-scala-localstack jar docker-controller-scala-localstack_3
docker-controller-scala-elasticmq jar docker-controller-scala-elasticmq_2.13
docker-controller-scala-elasticmq jar docker-controller-scala-elasticmq_3
docker-controller-scala-dynamodb-local jar docker-controller-scala-dynamodb-local_3
reactive-aws-sqs-monix jar reactive-aws-sqs-monix_2.11
reactive-aws-eks-project jar reactive-aws-eks-project_2.12
akka-persistence-dynamodb-query jar akka-persistence-dynamodb-query_2.12
docker-controller-scala-localstack jar docker-controller-scala-localstack_2.13
docker-controller-scala-localstack jar docker-controller-scala-localstack_2.12
reactive-aws-client-project jar reactive-aws-client-project_2.11
reactive-aws-kinesis-project jar reactive-aws-kinesis-project_2.13
docker-controller-scala-mysql jar docker-controller-scala-mysql_2.12
reactive-aws-eks-akka jar reactive-aws-eks-akka_2.11
reactive-aws-elasticbeanstalk-akka jar reactive-aws-elasticbeanstalk-akka_2.12
base64scala-root jar base64scala-root_2.13
reactive-kinesis-v2-akka jar reactive-kinesis-v2-akka_2.11
reactive-redis-project jar reactive-redis-project_2.12
reactive-aws-ec2-cats jar reactive-aws-ec2-cats_2.11
example-sbt-release jar example-sbt-release_2.12
akka-persistence-kafka jar akka-persistence-kafka_2.13
reactive-aws-elasticbeanstalk-cats jar reactive-aws-elasticbeanstalk-cats_2.12
reactive-aws-ecr-project jar reactive-aws-ecr-project_2.12
reactive-aws-cloudformation-monix jar reactive-aws-cloudformation-monix_2.11
grpc-gateway-generator jar grpc-gateway-generator_2.13
reactive-aws-dax-project jar reactive-aws-dax-project_2.12

© Jiri Pinkas 2015 - 2022. All rights reserved! Admin login To submit bugs / feature requests please use this github page
related: JavaVids | Top Java Blogs | Java školení
Apache and Apache Maven are trademarks of the Apache Software Foundation. The Central Repository is a service mark of Sonatype, Inc.